Samorządy - PIIB oraz IARP

POLSKIE SAMORZĄDY MOŻEMY PODZIELIĆ NA DWIE ODRĘBNE JEDNOSTKI:

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w skrócie PIIB - jest największą samorządową organizacją skupiającą w swoich szeregach inżynierów budownictwa z całej Polski. Aby zostać członkiem PIIB należy zdobyć uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach zgodnie z Prawem budowlanym oraz być wpisanym na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania.

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w skrócie IARP - jest największą samorządową organizacją skupiającą w swoich szeregach architektów z całej Polski. Aby zostać członkiem IARP należy zdobyć uprawnienia budowlane w specialności architektonicznej zgodnie z Prawem budowlanym oraz być wpisanym na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania.

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IARP jest największą organizacją samorządową zrzeszającą architektów. Została ona powołana do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. “O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.” (Dz.U. z 2014 r. poz.1946).
IARP jest jedyną organizacją w Polsce realizującą prawo do zrzeszenia osób wykonujących zawód architekta.
Aby zostać członkiem IARP należy zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej zgodnie z Prawem budowlanym oraz być wpisanym na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania.

 

STRUKTURA

Organami wchodzącymi w skład IARP są:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Krajowa Rada
 • Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
 • Krajowy Sąd Dyscyplinarny
 • Krajowa Komisja Rewizyjna
 • Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Samorząd zawodowy architektów na obszarze województwa reprezentują poszczególne okręgowe izby.

Na terenie naszego kraju zlokalizowane są następujące okręgowe izby architektów:


Dokładna lokalizacja oraz dane kontaktowe do poszczególnych okręgowych izb zostały podane w osobnym wpisie Okręgowe Izby Architektów.

 

ZADANIA IZBY

Głównym i nadrzędnym celem Izby jest ochrona architektury i przestrzeni jako dobra publicznego.
Cel ten może być realizowany właśnie poprzez reprezentowanie i dbanie o ochronę interesów zawodowych swoich członków.

W statucie samorządu zapisane zostały także takie cele jak:

 • współdziałanie z władzą ustawodawczą w polsce w celu współtworzenia i kształtowania właściwego kierunku rozwoju budownictwa i miejsca zawodu architekta,
 • współdziałanie m.in z samorządami zawodowymi inżynierów budownictwa,
 • współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w dziedzinach budownictwa jeśli mają wspólne cele,
 • wspieranie nauki oraz rozpowszechniania działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury,
 • dbanie o docenianie i nagradzanie członków Izby.

CZŁONKOWIE IZBY

Każdy członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej ma zarówno prawa jak i obowiązki wynikające ze statutu.

Do praw członka Izby zaliczyć możemy:

 • możliwość uzyskania pomocy przy rozszerzaniu swoich kwalifikacji zawodowych,
 • pomoc prawna Izby w sprawach zawodu architekta,
 • możliwości uzyskania pomocowych dofinansowań na określonych warunkach.


Do obowiązków członka Izby zaliczyć możemy:

 • zachowanie zasad etyki zawodowej,
 • respektować przepisy Izby,
 • respektować rozporządzeń wprowadzanych przez Izbę,
 • opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Izbę,
 • wykupienie ubezpieczenia OC za szkody, które mogą się zdarzyć w związku z wykonywaniem zawodu architekta,
 • samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, aby należycie pełnić swoje obowiązki związane z zawodem,
 • przestrzeganie zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów podczas sprawowania funkcji architekta.

STATYSTYKI

Na dzień dzisiejszy w izbie IARP mamy 12500 czynnych członków ( jest to stan na luty 2019), którzy posiadają uprawnienia architektoniczne.
Większość osób posiada uprawnienia w zakresie do projektowania bez ograniczeń.

Najliczniejszą okręgową izbą architektów jest Mazowiecka IARP.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

PIIB jest największą organizacją samorządową zrzeszającą inżynierów budownictwa. Została ona powołana do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. “O samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.” (Dz.U. z 2014 r. poz.1946).
Aby zostać członkiem PIIB należy zdobyć uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach zgodnie z Prawem budowlanym oraz być wpisanym na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania.

 

STRUKTURA:

Organami wchodzącymi w skład PIIB są:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Krajowa Rada
 • Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
 • Krajowy Sąd Dyscyplinarny
 • Krajowa Komisja Rewizyjna
 • Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na obszarze województwa reprezentują poszczególne okręgowe izby.
Na terenie naszego kraju znajdują się następujące okręgowe izby inżynierów:

Jeśli chcesz poznać lokalizację a także dane kontaktowe do poszczególnych okręgowych izb to wszystkie informacje zostały podane w osobnym wpisie na stronie Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa.

 

ZADANIA IZBY

Ja każdy samorząd zawodowy tak i PIIB reprezentuje i dba o ochronę interesów zawodowych swoich członków.
W statucie samorządu zapisano także realizowanie różnych celów a główne z nich to:
współpraca z władzą ustawodawczą w kraju w celu współtworzenia i kształtowania właściwego kierunku rozwoju budownictwa i miejsca zawodu inżyniera w tej branży,
współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi,
współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w dziedzinach budownictwa dla rozwoju branży,
nagradzanie członków Izby odznaczeniami oraz medalami za wybitne zasługi dla budownictwa,
nadawanie lub pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

CZŁONKOWIE IZBY

Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ma zarówno prawa jak i obowiązki wynikające ze statutu.

Do praw członka Izby zaliczyć możemy:
możliwość uzyskania pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
pomoc prawna Izby w sprawach zawodowych np. sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
możliwości uzyskania pomocowych dofinansowań na określonych warunkach

Do obowiązków członka Izby zaliczyć możemy:
zachowanie zasad etyki zawodowej,
respektować przepisy Izby,
respektować uchwały wprowadzane przez Izbę,
opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Krajowy Zjazd Izby,
wykupienie ubezpieczenia OC za szkody, które mogą się zdażyć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, aby należycie pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
przestrzeganie zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych,

 

STATYSTYKI PIIB

Statystyki podane w 2023 r. mówią niż PIIB liczyła 118 649 członków na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozkład na poszczególne specjalizację wygląda następująco:

 • budownictwo ogólne – 62 006 członków – 52,21%
 • instalacje sanitarne – 23 156 członków – 19,49%
 • instalacje elektryczne – 17 254 członków – 14,52%
 • budownictwo drogowe – 9 189 członków – 7,73%
 • inżynieryjne mostowe – 2 746 członków – 2,31%
 • budownictwo kolejowe – 2 128 członków – 1,79%
 • budownictwo wodne i melioracyjne (obecnie już nie nadawane) – 890 członków – 0,75%
 • instalacje telekomunikacyjne – 1 163 członków – 0,98%
 • budownictwo hydrotechniczne – 250 członków – 0,21%
 • inżynieryjne wyburzeniowe – 12 członków – 0,01%

W tym samym roku 2019 zostało przyjętych 6138 nowych członków.

Wykształcenie:
67,50% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 19% stanowią technicy i 1% majstrowie;

Płeć:
12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni;

Okręgowe izby:
Największą izbą jest Mazowiecka OIIB licząca 17 490 członków.
Najmniejszą izbą jest Lubuska OIIB licząca 2705 członków.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024