Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Praktyka do uprawnień budowlanych jest jednym z głównych wymagań jakie należy spełnić chcąc przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w samym już egzaminie na uprawnienia budowlane.
Wymagana praktyka jest dostosowana do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją.
Bez odpowiednio udokumentowanej praktyki budowlanej komisja kwalifikacyjna sprawdzająca dokumenty nie przepuści nas przez postępowanie.

Praktyka zawodowa jest integralna częścią zdobywania nowej wiedzy, procesu nauczania i poznawania rynku budowlanego.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane dla naszej specjalności.
Jeśli pracujemy w biurze projektowym zaliczenie praktyki możemy zdobyć na podstawie bezpośredniego uczestnictwie w pracach projektowych.
Jest także możliwość odbycia praktyki za granicą pod patronatem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w dla danego kraju.

Dokumentami które potwierdzają odbycie praktyki zawodowej są:

 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (dla osób odbywających praktykę po 25.09.2014 r),
 • Decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych dla osoby, która kierowała praktyką,
 • Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby kierującej praktyką.

W przypadku osób które odbywały praktykę przed datą 25.09.2014 r. - takie osoby dokumentują swoją praktykę w Książce Praktyki Zawodowej

Do praktyki na budowie zaliczyć można także prace:

 • polegające na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
 • w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
 • u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Praktyka wyszczególniona w powyższych podpunktach ulega jednak dwukrotnemu wydłużeniu tzn. że dwa lata praktyki w takich organach jest równa rokowi praktyki standardowej.

Długość praktyki zawodowej dla wszystkich specjalności wg Ustawy Prawo budowlane:

 1. Projektowe bez ograniczeń:
  • 1 rok przy sporządzaniu projektów,
  • 1 rok praktyki na budowie;

 2. Projektowe w ograniczonym zakresie:
  • 1 rok przy sporządzaniu projektów,
  • 1 rok praktyki na budowie;

 3. Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
  • 1,5 roku praktyki w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia,
  • 3 lat praktyki na budowie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;

 4. Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  • 1,5 roku na budowie w przypadku posiadania wykształcenia studiów magisterskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów inżynierskich na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
  • 3 lat na budowie w przypadku studiów inżynierskich na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
  • 4 lat na budowie w przypadku posiadania zawodowego tytułu technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem;

 5. Do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
  • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów,
  • 1,5 roku praktyki na budowie;

 6. Do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  • 1 rok praktyki przy sporządzaniu projektów,
  • 1,5 roku praktyki na budowie.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024