O egzaminie na Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem, który pozwala uzyskać certyfikat w formie decyzji uprawniający do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Organami odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia budowlane są Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne będące organami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Postępowanie egzaminacyjne składa się z dwóch części:

1. Postępowanie kwalifikacyjne - proces w, którym weryfikowane jest wykształcenie oraz praktyka zawodowa osób ubiegających się o uczestnictwo w egzaminach. Kandydat musi wszystko udokumentować i przedstawić w formie papierowej, aby komisja dopuściła go do dalszego etapu.

Wymagane jest dostarczenie m.in::

 • odpisu dyplomów ukończenia szkoły wyższej lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza,
 • suplementu do dyplomu lub wypisu potwierdzające przebieg studiów
 • formularzu osobowego
 • dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki lub książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie odbycia praktyki zawodowej
 • potwierdzenie posiadania przez opiekuna praktyki stosownych wymaganych uprawnień oraz przynależności do izby
 • dokument potwierdzające rodzaj zatrudnienia w trakcie odbywania praktyki
 • życiorys zawodowy
 • wykaz prac projektowych w których uczestniczyliśmy jeśli ubiegamy się o uprawnienia do projektowania
 • oświadczenia uzupełniające

2. Postępowanie egzaminacyjne - etap ten składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Pretendent musi wykazać się znajomością procesu budowlanego, który jest regulowany przepisami ogólnymi w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Od uczestnika wymaga się też umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Zarówno do części egzaminu pisemnego jak i ustnego pytania egzaminacyjne przygotowywane są z podziałem w zależności od:

a) Rodzaju uprawnień budowlanych:

 • do projektowania w danej specjalności,
 • do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

b) Specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlana,
 • inżynieryjna mostowa,
 • inżynieryjna drogowa,
 • inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • inżynieryjna hydrotechniczna,
 • inżynieryjna wyburzeniowa,
 • inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • inżynieryjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Egzamin pisemny ma formę testu z pytaniami zamkniętymi w którym trzeba uzyskać co najmniej 75% skuteczności. Zawiera od 30 do 90 pytań.
W pytaniach testowych możemy spodziewać się następującego rozkładu zakresów:

 • 30 % – 35 % z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na jej podstawie
 • 25 % - 30 % z przepisów techniczno – budowlanych,
 • 20 % - 30 % z zakresu specjalności,
 • 5 % - 10 % z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
 • 5 % - 10 % z zakresu Kpa.


Dopiero zdany egzamin testowy pozwala nam podjąć próbę podejścia do części ustnej gdzie odpowiadamy na wylosowane pytania w liczbie i na tematy dopasowane do danej specjalności.
Egzamin ustny trwa do 60 minut. Mamy w ciągu tego czasu 25 minut na przygotowanie się, skorzystanie z aktów prawnych lub opracowań w formie papierowej które przyniesiemy ze sobą na salę egzaminacyjną.
Pozytywne zaliczenie części ustnej uzyskujemy gdy uzyskamy co najmniej połowę wymaganych punktów.


Do egzaminu na uprawnienia budowlane obowiązuje wykaz aktów oraz norm które umieszcza na swojej stronie  PIIB oraz IARP.
Jeśli chcesz zdać pozytywnie egzamin polecamy zaopatrzyć się jak najszybciej w nasz SEGREGATOR Z WSZYSTKIMI AKTAMI PRAWNYMI obowiązującymi na najnowszej sesji egzaminacyjnej.
Polecamy także nasze SEGREGATORY Z OPRACOWANIAMI DO NAUKI NA EGZAMIN USTNY z którego nauczysz się zagadnień zawsze pojawiających się na sesjach.
A gdy nie chcesz marnować cennego czasu oraz chcesz efektywnie uczyć się do testów możesz wykorzystać naszą aplikację UPRAWNIENIA BUDOWLANE z którą w szybki sposób przyswoisz potrzebną wiedzę.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024