Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wg ustawy jednym z uczestników procesu budowlanego. Sprawuje on samodzielne funkcje techniczne na budowie reprezentując swoją osobą interes inwestora. Jest on osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną oraz doświadczenie pozwalające zastąpić inwestora, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji w zakresie budownictwa.
Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest kontrolowanie przebiegu prac pod kątem ich zgodności wykonania z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Sprawdza on wykonawstwo a także kontroluje stosowane podczas realizacji wyroby budowlane. Odbiera poszczególne etapy budowy, roboty zanikające oraz ulegające zakryciu. Uczestniczy w odbiorze końcowym obiektu a także może uczestniczyć w rozliczeniach finansowych z ramienia inwestora.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO?

Podstawą do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej jaką jest stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego są oczywiście uprawnienia budowlane. Aby je uzyskać należy wykazać się odpowiednim wykształceniem, praktyką zawodową a także umiejętnościami zdając egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną. 
Posiadając uprawnienia budowlane należy być także wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz opłacać składki na ubezpieczenie OC aby móc sprawować samodzielne funkcje techniczne.
Jednak mało kto zostaje odrazu po zdaniu uprawnień inspektorem. Najczęstszym kierunkiem kariery jest przejście ze stanowiska kierownika budowy lub robót po kilku, czasem nawet kilkunastu latach pracy na stanowisko inspektora. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi wykazać się bardzo dużym doświadczeniem i wiedzą. Stanowisko to zajmowane jest najczęściej przez doświadczonych inżynierów mających za sobą wiele przerobionych realizacji

 

KIEDY POTRZEBNY JEST INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO?

Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego zależy od woli inwestora i tego czy stwierdzi, że chce aby pomógł mu on w kontrolowaniu całego procesu budowlanego. Czasami jednak ze względu na wysoki stopień skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź też wpływ realizowanej inwestycji na środowisko właściwy administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inwestor wtedy musi mianować taką osobę zgodnie z prawem.

 

JAKIE OBIEKTY I ROBOTY WYMAGAJĄ USTANOWIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO?

Dokładną odpowiedź na to pytanie uzyskujemy czytając rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 19.11.2001r. - zostały tam wymienione obiekty oraz roboty budowlane przy których trzeba obowiązkowo powołać inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany przy obiektach:

 1. użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
 2. wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów, 
 3. budynków i budowli:
  •  o wysokości nad terenem 15 m i większej,
  • zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
  • wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
  • z zainstalowaną mocą elektryczną 1000 kW i większą,
  • technicznych o kubaturze ponad 2500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt. 12, 
 4. budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych, 
 5. zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi, 
 6. budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej, 
 7. budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:
  • niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
  • o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,
 8. ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,
 9. stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,
 10. służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,
 11. linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,
 12. linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych – dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,
 13. sieci gazowych:
  • gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
  • gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,
  • obiektów tłoczni gazu,
  • obiektów stacji gazowych, wyposażonych, co najmniej w dwa ciągi redukcyjne, 
 14. rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:
  • ciepłowniczych: 
   • tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej, 
   • preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,
  • wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,
  • innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,
 15. dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,
 16. kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,
 17. sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,
 18. kanałów energetycznych,
 19. dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,
 20. urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,
 21. budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.

Inspektora nadzoru inwestorskiego należy powołać także w przypadkach nie znajdujących się na liście gdy podlegają one ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozporządzenie podaje także konieczność powołania inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych przy:

 1. ustrojach konstrukcyjnych, takich jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
 2. elementy konstrukcyjne:
  • o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,
  • poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,
  • sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących.

 

JAKIE UPRAWNIENIA MA INSPEKTOR NADZORU?

Inspektor nadzoru inwestorskiego może:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 

 • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
 • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10,
 • informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

3) wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 

JAKIE OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄ NA INSPEKTORZE NADZORU?

Prawo budowlane zobowiązuje inspektora nadzoru inwestorskiego do:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

6) na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024