Kto może dokonywać odbioru przewodów kominowych

Odbiory i przeglądy przewodów kominowych wg Ustawy Prawo Budowlane

Ocena stanu technicznego przewodów kominowych to istotny aspekt utrzymania bezpieczeństwa budynków. W Polsce reguluje to art. 62 ustawy Prawo Budowlane  z 1994 roku. Ta kluczowa kwestia obejmuje elementy budynków i instalacji, w tym przewody kominowe, których stan należy kontrolować regularnie.

Zgodnie z przepisami, przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne - podlegają obowiązkowej kontroli co najmniej raz w roku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) Prawa Budowlanego). Kontrolę stanu technicznego tych przewodów mogą przeprowadzać zgodnie z art. 62 ust. 6 tej ustawy specjalnie do tego uprawnione osoby, takie jak:

 • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
 • osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Z przytoczonych fragmentów ustawy wynika iż mistrz kominiarski uprawniony jest do przeglądu i odbioru tylko przewodów wentylacji grawitacyjnej. Odbioru wentylacji mechanicznej może dokonać tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Za uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych uznaje się uprawnienia:

 • do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
 • do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zatem, kontrola stanu przewodów kominowych wymaga odpowiednich uprawnień. Osoby z uprawnieniami w ograniczonym zakresie mogą przeprowadzać takie kontrole tylko w obiektach objętych ich kompetencjami.

Jak uzyskać protokół odbioru przewodów kominowych wymagany do odbioru domu?

Sytuacja jest analogiczna jeśli chodzi o odbiór ostateczny przewodów kominowych (spalinowych, dymowych, wentylacyjnych) przy odbiorze budynku. Protokół odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych jest jednym z niezbędnych dokumentów wymaganych do skompletowania i dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Odbioru tak samo dokonuje mistrz kominiarski lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

A co należy sprawdzić podczas kontroli przewodów kominowych?

Ocena stanu przewodów kominowych podczas odbioru wymaga uwzględnienia wielu elementów jak:

 • Zgodność z przepisami: Weryfikacja, czy wykonanie wszystkich przewodów kominowych jest zgodne z obowiązującymi normami.

 • Drożność przewodów: Ocena, czy przewody kominowe są wolne od blokad, zapewniając swobodny przepływ i ciąg.

 • Stan techniczny wylotów: Sprawdzenie stanu i poprawności wykonania wylotów przewodów kominowych ponad dachem.

 • Siła ciągu kominowego: Pomiar, czy ciąg jest wystarczająco silny, zapewniający prawidłowe działanie urządzeń podłączonych do kominów.

 • Bezpieczne odległości: Weryfikacja, czy zachowane są odpowiednie odległości od drewnianych konstrukcji budynku w przypadku przewodów kominowych dymowych.

 • Stan techniczny i uszkodzenia: Sprawdzenie, czy nie występują uszkodzenia na przewodach kominowych, kanałach, czopuchach, włazach, nasadach kominowych itp.

 • Dostępność do czyszczenia: Ocena, czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i regularnej kontroli przewodów kominowych oraz urządzeń z nimi związanych.

 • Sprawność urządzeń wentylacyjnych: Weryfikacja, czy pomieszczenia z urządzeniami grzewczymi posiadają działające urządzenia wentylacyjne, zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza.

 • Zgodność z projektem: Ocena, czy instalacja została wykonana zgodnie z założeniami projektowymi.

 • Aktualność atestów i aprobat technicznych: Weryfikacja, czy dokumentacja dotycząca instalacji jest aktualna i zgodna z wymaganiami.

Podsumowując, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w zakresie budowlanym mogą dokonywać odbiorów oraz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Ważne jest jednak, by ich kompetencje były zgodne z wymaganiami określonymi w prawie budowlanym. Dodatkowe informacje na temat wymagań odbiorowych oraz okresowych kontroli możemy znaleźć bezpośrednio na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow 

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024