Odbiór domu po zakończeniu budowy - formalności i terminy

Co robimy po zakończeniu budowy?

W ostatecznym etapie procesu budowlanego, istnieje kluczowy moment, który determinuje legalność i gotowość do zamieszkania w nowym domu – mianowicie odbiór budynku. Wartościowym elementem w tym procesie jest odpowiednie przygotowanie formalności i dokumentacji, które stanowią klucz do sprawnej i bezproblemowej procedury odbioru.

Odbiór budynku jest etapem, który może się różnić w zależności od typu budynku oraz jego przeznaczenia. Domy jednorodzinne zazwyczaj wymagają jedynie zgłoszenia zakończenia budowy. Pozwolenie na użytkowanie budynku wymagane jest w przypadku obiektów użyteczności publicznej lub budynków wielorodzinnych i bardziej skomplikowanych. Informację o tym czy w naszym przypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenie na użytkowanie znajdziemy w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Aby przeprowadzić odbiór, konieczne jest złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Brak któregokolwiek wymaganego dokumentu może skutkować odrzuceniem zgłoszenia, co może prowadzić do dodatkowych procedur i znacznego opóźnienia w możliwości zamieszkania w nowym domu. Terminowe i poprawne złożenie zawiadomienia jest bardzo ważne.

Procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy może być zrealizowana osobiście w urzędzie lub również drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Istotne jest, aby złożyć to zawiadomienie przed rozpoczęciem użytkowania budynku, co wynika z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Warto również podkreślić, że organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu zawiadomienia, ma 14 dni na sprawdzenie dokumentów i ewentualną kontrolę budowy. Jeśli organ nie zgłosi sprzeciwu w ciągu tego czasu, przystępuje się do użytkowania budynku na zasadzie milczącej zgody. Czasami jednak zdarza się, że inwestor może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeśli takie zostaną zauważone.

Dokładne zrozumienie procedur oraz terminów w tym procesie jest kluczowe dla pomyślnego odbioru budynku, dlatego ważne jest korzystanie z aktualnych informacji i dokumentacji dostępnych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

 

Niezbędne dokumenty do odbioru budowy

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć wiele dodatkowych dokumentów. Dokładny spis wymaganych dokumentów znajdziemy w art. 57. Ustawy Prawo budowlane.

Oto lista dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy:

 • Oryginał dziennika budowy: Rejestr wykonywanych prac budowlanych, musi zawierać informacje o przebiegu robót i wydarzeniach związanych z budową, a kierownik budowy dokonuje jego zakończenia wpisem.

 • Projekt techniczny: Z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • Kopie rysunków wchodzące w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami: W przypadku nieistotnych zmian od warunków pozwolenia na budowę i projektu z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego jeśli został ustanowiony.
 • Oświadczenie kierownika budowy: Potwierdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa, oraz informacja o doprowadzeniu terenu budowy i terenów przyległych do odpowiedniego stanu.

 • Protokoły odbiorów przyłączy i sprawdzeń wewnętrznych instalacji: Dokumentacja odnośnie sprawności i zgodności przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz przeprowadzonych sprawdzeń wewnętrznych instalacji.

 • Protokół odbioru przewodów kominowych: Dokumentacja stanu technicznego przewodów kominowych, dokonana przez osobę z uprawnieniami.
 • Protokół odbioru instalacji gazowej: Jeśli istnieje instalacja gazowa w budynku, dokument potwierdzający jej sprawność.
 • Atest higieniczny szamba: Jeśli dom nie jest podłączony do kanalizacji.
 • Wynik laboratoryjny badania wody pitnej: W przypadku korzystania z własnego ujęcia wody, dokumentacja potwierdzająca jej odpowiednią jakość.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza: Mapa z naniesionymi wykonanymi obiektami na mapę zasadniczą oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej: Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Dokumenty te są kluczowe i stanowią niezbędne wymogi do prawidłowego zakończenia procesu budowlanego, zapewniając legalność i bezproblemowe użytkowanie obiektu budowlanego.

 

Kiedy pozwolenie na użytkowanie?

Sama procedura jest bardziej skomplikowana i jest konieczna w kilku przypadkach: gdy inwestor chce wprowadzić się do budynku przed zakończeniem wszystkich prac, gdy wystąpiły nieprawidłowości w trakcie budowy, gdy nadzór budowlany uznał samowolę budowlaną lub gdy budynek nie spełnia warunków zabudowy w danej lokalizacji.

Wnioskowanie o pozwolenie na użytkowanie domu wiąże się z podobnymi dokumentami jak w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy. Lista ta obejmuje m.in. oryginał dziennika budowy, projekt techniczny, oświadczenia kierownika budowy dotyczące zgodności z projektem i przepisami, dokumentację geodezyjną, protokoły badań instalacji, czy w tym przypadku dodatkowo oświadczenia instytucji jak Straż Pożarna czy Inspekcja Sanitarna.

Jednak największa różnica polega na procesie po złożeniu dokumentów. Po wniesieniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie, następuje kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. Inwestor jest zobowiązany do obecności podczas tej kontroli.

Pamiętajmy, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie może być niezbędne dla zapewnienia legalności i zgodności z przepisami.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024