Wykaz przepisów i norm dla architektów - egzamin WIOSNA 2024 - IARP

Nadchodząca sesja egzaminacyjna pozwalająca uzyskać uprawnienia architektoniczne rozpocznie się od egzaminu pisemnego w dniu 7 czerwca 2024 roku. Pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu, który przybiera formę testu, umożliwia kandydatom przejście do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego, który będzie przeprowadzany w kolejnych dniach zgodnie z ustaloną przez komisje kwalifikacyjne kolejnością.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej właśnie opublikowała wykaz aktów prawnych i norm, których znajomość będzie wymagana podczas tegorocznej sesji WIOSNA 2024.

Osoby, które przystępują do egzaminu, muszą posiadać wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących na dzień 29 lutego 2024 roku.

 

CO ZAWIERA WYKAZ WYMAGANYCH AKTÓW PRAWNYCH I NORM?

Opublikowany na sesję WIOSNA 2024 wykaz przepisów to zestawienie 57 ustaw i rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia architektoniczne.

Wykaz dzieli akty prawne na ta takie, których znajmość wymagana jest w stopniu szczegółowym czyli całości przepisu oraz umiejętności jego interpretowania oraz na takie, które należy znać w stopniu ogólnym czyli mieć ogólne rozeznanie w danym akcie prawnym i umieć wykorzystać dany akt prawny w celu wyjaśnienia zagadnienia, które w nim jest zawarte.

 

W tegorocznym wykazie aktów prawnych ponownie 57 pozycji:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące dotransportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektuarchitektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochronyprzeciwpożarowej
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwerstorskiego 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia15.12.2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
 • Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową 
 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

 

 

ZMIANY W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIA SESJĄ

 

ZMIENIANY AKT PRAWNY ZMIANY KOMENTARZ DO ZMIAN
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.) Dodano zmiany:  Dz.U. z 2024 r. poz. 101 Dodano kilka bardzo drobnych zmian
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.5, Dz.U.23.1762 art.2,
M.P.23.1136
Dodano kilka bardzo drobnych zmian
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U.23.977)
Dodano Zmiany: Dz.U.23.1506 art.6, Dz.U.23.1597 art. 13, Dz.U.23.1688 art.1, Dz.U.23.1890 art.6, Dz.U.23.2029 art.11, Dz.U.23.2739 wyrok TK Dodano dużo zmian
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.) Nowy akt prawny: Dz. U. 2024 r. poz. 320

Nowy tekst jednolity, zmiany bardzo nieduże 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) Nowy akt prawny: Dz. U. z 2024 r. poz. 275 Nowy tekst jednolity, zmiany bardzo nieduże 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
Nowy akt prawny: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 Nowy tekst jednolity, zmiany bardzo nieduże 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338)  Nowy akt prawny: Dz. U. z 2024 r. poz. 416

Nowy tekst jednolity, zmiany bardzo nieduże 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  t.j.: Dz.U.22.1614 Nowy akt prawny: Dz. U. z 2024 r. poz. 97 Nowy tekst jednolity, zmiany bardzo nieduże 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Dodano zmianę: Dz.U.2023.1720 art. 13 Dodano kilka bardzo drobnych zmian
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)  Dodano zmiany: Dz. U. z 2024 r. poz. 278 Nowy tekst jednolity, zmiany bardzo nieduże 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) Dodano zmiany: Dz.U.23.1615 art.1, Dz.U.23.1933 art.2, Dz.U.23.1890 art.2
Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436) Dodano zmiany: Dz.U.2023.1728 § 1, Dz.U.2023.1681 art. 8, Dz.U.2023.1597 art. 17, Dz.U.2023.1762 art. 1, Dz.U.2023.1681 art. 8, Dz.U.2023.1762 art. 1 Dodano sporo zmian

 

 

LINKI DO POBRANIA PEŁNEGO WYKAZU PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH ARCHITEKTÓW

Dokładny spis AKTÓW PRAWNYCH DO POBRANIA

 

Nowy wykaz aktów prawnych i norm obowiązujących w najnowszej sesji egzaminacyjnej został uwzględniony także w naszej aplikacji Uprawnienia Budowlane. Korzystając z naszej aplikacji Użytkownik zawsze jest pewny, że korzysta z najbardziej aktualnych materiałów.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024