Wykaz przepisów i norm dla inżynierów - egzamin WIOSNA 2024 - PIIB

Najbliższa sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane rozpocznie się egzaminem pisemnym w dniu 24 maja 2024 r. Pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu przeprowadzanego w formie testu uprawni osoby do przystąpienia do etapu drugiego czyli odpowiedzi ustnych, które będą przeprowadzane w kolejnych dniach, zgodnie z ustaloną przez komisje kwalifikacyjne kolejnością.
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opublikowała właśnie wykaz aktów prawnych i norm, których znajomość będzie wymagana podczas tegorocznej sesji WIOSNA 2024.

Osoby, które przystępują do egzaminu, muszą posiadać wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących na dzień 1 stycznia 2024 roku.

 

CO ZAWIERA WYKAZ WYMAGANYCH AKTÓW PRAWNYCH I NORM?

Opublikowany na sesję WIOSNA 2024 spis przepisów to zestawienie 155 ustaw i rozporządzeń, których znajomość jest niezbędna dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia w wszystkich z 10 specjalności w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

specjalności uprawnienia budowlane

Dla każdej specjalności określono konkretny zbiór aktów prawnych, precyzyjnie związanych z daną dziedziną branżową. Zauważalne są różnice nie tylko pomiędzy poszczególnymi specjalnościami, ale również w przypadku różnych rodzajów uprawnień, takich jak uprawnienia projektowe czy do kierowania robotami budowlanymi, a także w zależności od zakresu uprawnień budowlanych (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie). W praktyce oznacza to, że kandydaci muszą opanować treść około 70 –120 aktów prawnych, co stanowi nieodłączny element procesu zdobywania uprawnień budowlanych.

wykaz aktów prawnych uprawnienia budowlane

 

W tegorocznym wykazie aktów prawnych mamy 155 pozycji. Wykaz norm zawiera aż 34 strony z wyszczególnieniem norm dla poszczególnych specjalności oraz danych zakresów uprawnień.

Akty prawne podzielone zostały na podkategorie takie jak:

 • prawo budowlane
 • prawo budowlane – przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne
 • prawo budowlane – rozporządzenia wykonawcze
 • skutki działania żywiołu – przepisy szczególne
 • samorząd zawodowy w budownictwie
 • wyroby budowlane
 • normalizacja
 • certyfikacja
 • geodezja
 • bhp – kodeks pracy i przepisy wykonawcze
 • bhp – ustawa wypadkowa
 • azbest w budownictwie
 • inspekcja pracy i rzeczoznawcy bhp
 • ochrona środowiska
 • inspekcja ochrony środowiska
 • odpady
 • informacje o środowisku
 • inspekcja sanitarna
 • prawo wodne
 • zaopatrzenie w wodę – odprowadzanie ścieków
 • ochrona przeciwpożarowa
 • dozór techniczny
 • autostrady płatne
 • drogi publiczne
 • koleje
 • energetyka
 • telekomunikacja
 • prawo geologiczne i górnicze
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami
 • ochrona gruntów
 • ochrona przyrody
 • ochrona zabytków
 • prawo autorskie
 • materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
 • kodeks cywilny
 • wspieranie termomodernizacji i remontów
 • kodeks postępowania administracyjnego

 

ZMIANY W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIA SESJĄ

 

ZMIENIANY AKT PRAWNY ZMIANY KOMENTARZ DO ZMIAN
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
t.j.: Dz.U.23.682
Dodano zmiany:  Dz.U.23.1506 art.2, Dz.U.23.1681 art.3, Dz.U.23.1597 art.9, Dz.U.20.2127 art. 4, Dz.U.23.1762 art.3, Dz.U.23.1963 art.8, Dz.U.23.1890 art.3, Dz.U.23.2029 art.3 Nowe zmiany, które weszły w życie do 1 stycznia 2024 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
t.j.: Dz.U.15.1744
Dodano zmiany: Dz.U.23.2453 § 1 Dodano jedną bardzo drobną zmianę

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
t.j.: Dz.U.17.711


Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.08.2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności Państwa Dz.U.23.1916 Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
t.j.: Dz.U.14.1853
Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie t.j.: Dz.U.23.1707

Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy

Jest to praktycznie ten sam akt tak naprawdę z bardzo kosmetycznymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.
t.j.: Dz.U.11.144.85
Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.05.2023 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.23.121 Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy
Ustawa z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
t.j.: Dz.U.20.764
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.20 Dodano jedną bardzo drobną zmianę
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
t.j.: Dz.U.21.1990
Nowy akt prawny: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.23.1752
Zmiany: Dz.U.23.1688 art.5, Dz.U.23.1762 art.2,
M.P.23.1136

Nowy tekst jednolity prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz ze zmianami 

Jest to praktycznie ten sam akt tak naprawdę z bardzo kosmetycznymi zmianami.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.
t.j.: Dz.U.22.1510
Dodano zmiany: Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. t.j.: Dz.U.23.1465 Nowy tekst jednolity kodeksu pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.
t.j.: Dz.U.16.1509
Nowy akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. t.j.: Dz.U.23.124 Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
t.j.: Dz.U.98.148.973
Dodano zmiany: Dz.U.23.2367 par.1 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
t.j.: Dz.U.22.1614
Dodano zmiany: Dz.U.23.1523 art.4 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.
t.j. Dz.U.22.2556
Dodano zmiany: Dz.U.23.1506 art.5, Dz.U.23.1719
art.22, Dz.U.23.1688 art.18, Dz.U.23.1762 art.6,
Dz.U.23.1963 art.10, Dz.U.23.1890 art.5,
Dz.U.23.2029 art.9, Dz.U.22.2375 art.28
Dodano zmiany do obowiązującego aktu
Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska.
t.j.: Dz.U.23.824
Dodano zmiany: Dz.U.20.2127 art.2, Dz.U.23.1719 art.21, Dz.U.23.1195 art.  Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
t.j.: Dz.U.22.699
Nowy akt prawny: Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. t.j.: Dz.U.23.1587
Dodano zmiany: Dz.U.23.1597 art.16, Dz.U.23.1688 art.35, Dz.U.23.1852 art.5, Dz.U.23.2029 art.1
Nowy tekst jednolity ustawy o odpadach
Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
t.j.: Dz.U.23.109
Dodano zmiany: Dz.U.23.1501 art.52, Dz.U.23.1506 art.7, Dz.U.23.1719 art.23, Dz.U.23.1890 art.1, Dz.U.23.1688 art.27, Dz.U.23.1906 art.41, Dz.U.23.2029 art.14 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
t.j.: Dz.U.23.338
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.3 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.
t.j. Dz.U.22.2625
Dodano zmiany: Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne. t.j. Dz.U.23.1478
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.42, Dz.U.23.1963 art.13, Dz.U.23.1890 art.13, Dz.U.23.2029 art.2
Nowy tekst jednolity ustawy prawo wodne oraz drobne zmiany
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
tj.: Dz.U.22.2438
Nowy akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.10.2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. t.j.: Dz.U.23.2471 Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy
Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
t.j.: Dz.U.23.537
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.19 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
t.j.: Dz.U.22.2057
 
Dodano zmiany: Dz.U.23.1088 art.5, Dz.U.23.1560 art.3
Dodano drobne zmiany
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
t.j.: Dz.U.21.1722
Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
Dz.U.23.1563
Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.
t.j.: Dz.U.22.1514
Nowy akt prawny: Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. t.j.: Dz.U.23.1622 Nowy tekst jednolity
Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
t.j.: Dz.U.22.2483
Dodano zmiany: MP.23.1464 (zmiana pośrednia) Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
t.j.: Dz.U.23.645
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.4 Dodano drobne zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
t.j.: Dz.U.14.1608
Nowy akt prawny: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.06.2023 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad t.j.: Dz.U.23.1162 Stary akt prawny stracił moc i zastąpił go nowy
Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych.
t.j.: Dz.U.23.162
Dodano zmiany: Dz.U.23.1890 art.7, Dz.U.23.2029 art.13 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.
t.j.: Dz.U.23.602
Nowy akt prawny: Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. t.j.: Dz.U.23.1786
Zmiany: Dz.U.23.1720 art.8, Dz.U.23.2029 art.12
Nowy tekst jednolity ustawy oraz drobne zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciw- pożarowych.
t.j.: Dz.U.20.1247
Dodano zmiany: Dz.U.23.2204 par. 1 Dodano drobną zmiane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
t.j.: Dz.U.15.360
Dodano zmiany: Dz.U.23.2474 par.1 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
t.j.: Dz.U.22.1385
Dodano zmiany:  Dz.U.23.1681 art.1,
Dz.U.23.1506 art.3, Dz.U.23.1597 art.11,
Dz.U.23.1785 art.2, Dz.U.23.1688 art.15,
Dz.U.23.1762 art.4, Dz.U.23.2029 art.4,
Dz.U.23.1693 art.3, Dz.U.21.1093 art.1
Dodano zmiany
Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków.
t.j.: Dz.U.21.497
Dodano zmiany:  Dz.U.22.2206 art.1, Dz.U.23.1762 art.8 Dodano drobną zmianę
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.03.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
t.j.: Dz.U.23.819
Dodano zmiany:  Dz.U.23.2280 par.1  Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
t.j.: Dz.U.22.1648
Dodano zmiany: Dz.U.23.1703 art.34, Dz.U.23.2005 art.5 Dodano drobne zmiany
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.
t.j.: Dz.U.04.180.1855
Usunięty cały akt prawny: Dz.U.04.180.1855 Rozporządzenie zostaje usunięte z listy wymaganych aktów prawnych 
Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych.
t.j.: Dz.U.23.733 
 Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.2 Dodano drobną zmianę
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 08.03.2023r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty zazajęcie pasa drogowego
t.j.: Dz.U.23.628
Dodano nowy akt prawny t.j.: Dz.U.23.628 Dodano nowe rozporządzenie na listę wymaganych aktów prawnych
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze.
t.j.: Dz.U.23.633
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.32, Dz.U.23.2029 art.20 Dodano zmiany
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
t.j.: Dz.U.23.977
Dodano Zmiany: Dz.U.23.1506 art.6, Dz.U.23.1597 art. 13, Dz.U.23.1688 art.1, Dz.U.23.1890 art.6, Dz.U.23.2029 art.11, Dz.U.23.2739 wyrok TK Dodano dużo zmian
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
t.j.: Dz.U.23.344
Dodano zmiany: Dz.U.23.1463 art.3,
Dz.U.23.1506 art.4, Dz.U.23.1688 art.16,
Dz.U.23.1762 art.5, Dz.U.23.1906 art.40,
Dz.U.23.2029 art.6
Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
t.j.: Dz.U.22.2409
Dodano zmiany: Dz.U.23.1597 art.10, Dz.U.23.1688 art.14 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
t.j.: Dz.U.22.916
Dodano nowy akt prawny t.j.: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.: Dz.U.23.1336
Dodano zmiany: Dz.U.23.1688 art.24, Dz.U.23.1890 art.9, Dz.U.22.2375 art.29
Nowy tekst jednolity ustawy oraz drobne zmiany
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
t.j.: Dz.U.22.840
 Dodano zmiany: Dz.U.23.951 wyrok TK, Dz.U.23.1688 art.23, Dz.U.17.1595 art.1 Dodano drobne zmiany
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny.
t.j.: Dz.U..22.1360
Dodano nowy akt prawny t.j. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. t.j.: Dz.U.23.1610
Dodano zmiany: Dz.U.23.1615 art.1, Dz.U.23.1933 art.2, Dz.U.23.1890 art.2
Nowy tekst jednolity ustawy oraz drobne zmiany
Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
t.j.: Dz.U.22.438
Dodano nowy akt prawny t.j. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termo–modernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. t.j.: Dz.U.23.2496 Nowy tekst jednolity ustawy

 

 

LINKI DO POBRANIA PEŁNEGO WYKAZU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Dokładny spis AKTÓW PRAWNYCH DO POBRANIA

Dokładny spis NORM DO POBRANIA

 

Nowy wykaz aktów prawnych i norm obowiązujących w najnowszej sesji egzaminacyjnej został uwzględniony także w naszej aplikacji Uprawnienia Budowlane. Korzystając z naszej aplikacji Użytkownik zawsze jest pewny, że korzysta z najbardziej aktualnych materiałów.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024