Wykaz przepisów i norm dla architektów - egzamin WIOSNA 2023 - IARP

Nadchodząca sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane dla architektów rozpocznie się egzaminem pisemnym 2 czerwca 2023 r. Pierwsza część egzaminu będzie w formie testu, a pozytywny wynik pozwoli osobom na przystąpienie do etapu drugiego, czyli odpowiedzi ustnych, które będą przeprowadzane w kolejnych dniach według ustalonej przez komisje kwalifikacyjne kolejności.

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej opublikowała kilka dni temu wykaz przepisów (aktów prawnych), których znajomość będzie wymagana podczas tegorocznej sesji WIOSNA 2023.

Cały wykaz aktów prawnych zawiera aż 57 pozycji:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwerstorskiego 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia15.12.2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
 • Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową 
 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

 

LINKI DO POBRANIA PEŁNEGO WYKAZU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Dokładny spis AKTÓW PRAWNYCH DO POBRANIA

Nowy wykaz aktów prawnych obowiązujących w najnowszej sesji egzaminacyjnej został uwzględniony także w aplikacji Uprawnienia Budowlane dla architektów, co zapewni korzystanie z najbardziej aktualnych materiałów.

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024