Uprawnienia Kolejowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii kolejowej Prawo budowlane dzieli z w zależności od zakresu udzielanych kompetencji na kilka specjalności. Oprócz podobnego podziału jak w innych specjalizacjach mamy tu dodatkowe rozróżnienie na uprawnienia kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Uprawnienia kolejowe dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych.

Pozwalają one projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi jako kierownik branżowy przy: stacjach, liniach kolejowych, bocznicach kolejowych, urządzeniach zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i innych budowlach, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Rodzaj i zakres:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii kolejowej Prawo budowlane dzieli na dwie kategorie główne oraz podkategorie zależne od zakresu kompetencji.

Jak już wcześniej zostało wspomniane wyróżniamy dwie główne specjalności uprawnień kolejowych:

 • specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych  - obejmuje zakresem obiekty budowlane, takie jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych kolejowych zarezerwowanych dla branży mostowej: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych

 • specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym -  obejmuje zakresem urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Ze względu na zakres kompetencji wyróżniamy natomiast:

1. Bez ograniczeń:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaje obiektów oraz robót budowlanych nad jakimi możemy sprawować funkcje techniczne.

2. W ograniczonym zakresie:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia w ograniczonym zakresie nakładają pewne ograniczenia dla każdej ze specjalności:

 • dla specjalności w zakresie kolejowych obiektów budowlanych: ograniczeniem są linie kolejowe przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h
 • dla specjalności w zakresie sterowania ruchem kolejowym:  ograniczeniem są stacje wyposażone w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

Wymagania do uzyskania uprawnień:

Wymogiem obowiązkowym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego a także odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej.
Jeśli udało nam się uzyskać potrzebne wymagania możemy zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego pozwala nam podejść do egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin składa się z części pisemnej w postaci testu oraz części ustnej.


Do egzaminu najlepiej i najefektywniej przygotujesz się korzystając z naszego programu do nauki na część pisemną a także ustną.

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Rodzaj i zakres 

Wymagane wykształcenie

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów

Wymagana praktyka na budowie

Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

1 rok

1,5 roku

Bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

1 rok

1 rok

Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

3 lata

W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

1 rok

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • automatyka i robotyka,umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,

 • elektroenergetyka umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

1 rok

1,5 roku

W ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

1 rok

1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • automatyka i robotyka,umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,

 • elektroenergetyka umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

1 rok

1 rok

W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • transport

 • elektrotechnika

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • automatyka i robotyka,umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania, 

 • elektroenergetyka umożliwiająca uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

3 lata

tytuł zawodowy technika

 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

 • technik transportu kolejowego,

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

4 lataUPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Rodzaj i zakres 

Wymagane wykształcenie

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów

Wymagana praktyka na budowie

Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

1 rok

1,5 roku

Bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

1 rok

1 rok

Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

3 lata

W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

1 rok

1,5 roku

W ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

1 rok

1 rok

W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • budownictwo

 • transport

1,5 roku

tytuł zawodowy technika

 • technik dróg i mostów kolejowych,

 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,

 • technik budownictwa kolejowego,

 • technik budownictwa

4 lata

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024