Uprawnienia Konstrukcyjno Budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Prawo budowlane dzieli z w zależności od zakresu udzielanych kompetencji na kilka specjalności.

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych.

Dzięki nim możesz projektować obiekty budowlane jako konstruktor budowlany, kierować budową jako kierownik budowy, sprawować kierownictwo nad robotami budowlanymi jako kierownik robót albo sprawować nadzór nad inwestycją jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rodzaj i zakres:

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Prawo budowlane dzieli na dwie kategorie główne oraz podkategorie zależne od zakresu kompetencji.

1. Bez ograniczeń:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaje obiektów oraz robót budowlanych nad jakimi możemy sprawować funkcje techniczne.

2. W ograniczonym zakresie:

 • Do projektowania
 • Do kierowania robotami budowlanymi
 • Łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Ograniczony zakres uprawnia nas do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów, o kubaturze do 1000 m3 oraz: 

      1) o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m; 

      2) posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym; 

      3) przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m; 

      4) niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie; 

      5) niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Wymagania do uzyskania uprawnień:

Wymogiem podstawowym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego a także odbytej i udokumentowanej praktyki zawodowej.
Jeśli mamy obie te rzeczy możemy zgłosić się do właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego i wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Pozytywne przejście procesu kwalifikacyjnego pozwala nam podejść do egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin składa się z części pisemnej w postaci testu oraz części ustnej.

Do egzaminu najlepiej i najefektywniej przygotujesz się korzystając z naszego programu do nauki na część pisemną a także ustną

 

Rodzaj i zakres 

Wymagane wykształcenie

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów

Wymagana praktyka na budowie

Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa

1 rok

1,5 roku

Bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa

1 rok

1 rok

Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa

3 lata

W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa

1 rok

1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • kierunki studiów w zakresie:

  • inżynieria środowiska

  • budownictwo hydrotechniczne

  • inżynieria gospodarki wodnej

  • melioracja

1 rok

1,5 roku

W ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

1 rok

1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • kierunki studiów w zakresie:

  • inżynieria środowiska

  • budownictwo hydrotechniczne

  • inżynieria gospodarki wodnej

  • melioracja

1 rok

1 rok

W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • kierunki studiów w zakresie:

  • inżynieria środowiska

  • budownictwo hydrotechniczne

  • inżynieria gospodarki wodnej

  • melioracja

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa

1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura

 • architektura i urbanistyka

 • kierunki studiów w zakresie:

  • inżynieria środowiska

  • budownictwo hydrotechniczne

  • inżynieria gospodarki wodnej

  • melioracja

3 lata

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt

 • murarz

 • murarz-tynkarz

 • cieśla

4 lata

Polecane produkty

Licencja

Program do egzaminu pisemnego

350zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do 
egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu zamkniętego.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Licencja

Program do egzaminu ustnego

300zł / za licencję

Tryb ten pomoże Ci przygotować się do
egzaminu ustnego zdawanego przed komisją w drugim etapie.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza pytań
 • Darmowe aktualizacje
 • Najlepsze oprogramowanie

Produkt

Segregator z opracowaniami na egzamin ustny

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem opracowań najczęściej pojawiających się pytań na egzaminach ustnych w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 • Powtarzalność pytań 97%
 • Ogromna baza opracowań
 • Oszczędność czasu na naukę
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024 
 

Produkt

Segregator z aktami prawnymi

399zł / za sztukę

Segregator ze zbiorem wszystkich aktów prawnych obowiązujących w najbliższej sesji egzaminacyjnej jakie wymaga PIIB oraz IARP.

 • Kompletna baza aktów
 • Spisy treści
 • Oszczędność czasu
 • Aktualizacja sesja WIOSNA 2024